ข้อสอบบทความสั้น ชุดที่ 8

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

โจทย์

การที่ไม่มีคนเกลียดนั้น เสียเวลามากนัก โดยมากมักจะเสียเงินด้วย เพราะ คนที่ไม่มีใครเกลียดเลย จะต้องเป็นคนที่ไม่มีอัฐติดตัวเลย จึงจะไม่มีใครอิจฉา หรือมิฉะนั้น ถ้าพบใคร จะต้องยื่นธนบัตรให้เสียทุกรูปทุกนามไป และมีเรือ แพ ช้าง ม้า วัว ควาย ไว้ให้คนอื่นยืมทั้งโลก

ข้อที่  1.  ผู้เขียนต้องการจะเน้นเรื่องใด
ก.  คนเราต้องมีคนเกลียดบ้าง
ข.  คนเราต้องไม่มีคนเกลียดเลย
ค.  การให้ยืมเงิน ทำให้คนเกลียด
ง.  ต้องเป็นคนมีเงิน จึงจะไม่มีคนเกลียด

ข้อที่  2.  คนที่ไม่มีคนเกลียดนั้น จะต้องเป็นคนชนิดใด
ก.  คนขยัน
ข.  คนมีใจโอบอ้อมอารี
ค.  คนไม่มีเงินติดตัวเลย
ง.  คนไม่มีความอิจฉา

ข้อที่  3.  “อัฐ” ในข้อความนี้ หมายถึงอะไร
ก.  เงิน
ข.  แปด
ค.  คดี
ง.  กระดูก

ข้อที่  4.  ข้อความนี้ สรุปได้ว่า ความเกลียดเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด
ก.  เวลา
ข.  อุปนิสัย
ค.  การมีเงิน
ง.  ความอิจฉา

ข้อที่  5.  ข้อความของโจทย์ จัดอยู่ในประเภทใด
ก.  คำว่ากล่าว
ข.  คำสั่งสอน
ค.  คำชมเชย
ง.  คำปลุกใจ

เฉลย

การที่ไม่มีคนเกลียดนั้น เสียเวลามากนัก โดยมากมักจะเสียเงินด้วย เพราะ คนที่ไม่มีใครเกลียดเลย จะต้องเป็นคนที่ไม่มีอัฐติดตัวเลย จึงจะไม่มีใครอิจฉา

หรือมิฉะนั้น ถ้าพบใคร จะต้องยื่นธนบัตรให้เสียทุกรูปทุกนามไป และมีเรือ แพ ช้าง ม้า วัว ควาย ไว้ให้คนอื่นยืมทั้งโลก

ข้อที่  1.  ผู้เขียนต้องการจะเน้นเรื่องใด
ก.  คนเราต้องมีคนเกลียดบ้าง
ข.  คนเราต้องไม่มีคนเกลียดเลย
ค.  การให้ยืมเงิน ทำให้คนเกลียด
ง.  ต้องเป็นคนมีเงิน จึงจะไม่มีคนเกลียด

วิเคราะห์

คำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้คือ ข้อ ก. “คนเราต้องมีคนเกลียดบ้าง” จากข้อความของบทความที่กล่าวว่า “การที่ไม่มีคนเกลียดนั้น เสียเวลามากนัก,  คนที่ไม่มีใครเกลียดเลย

ข้ออื่นๆ ไม่ถูกด้วยเหตุผล ดังนี้

ข.  คนเราต้องไม่มีคนเกลียดเลย
ผิด เพราะ ในบทความเน้นว่า คนเราต้องมีคนเกลียด

ค.  การให้ยืมเงิน ทำให้คนเกลียด
ผิด เพราะ ในบทความกล่าวว่า การให้ยืมเงิน คนจึงไม่เกลียด 

ง.  ต้องเป็นคนมีเงิน จึงจะไม่มีคนเกลียด
ผิด เพราะ ถูกเพียงส่วนเดียว ในบทความมีข้อความว่า “คนที่ไม่มีใครเกลียดเลย จะต้องเป็นคนที่ไม่มีอัฐติดตัวเลย จึงจะไม่มีใครอิจฉา

ข้อที่  2.  คนที่ไม่มีคนเกลียดนั้น จะต้องเป็นคนชนิดใด
ก.  คนขยัน
ข.  คนมีใจโอบอ้อมอารี
ค.  คนไม่มีเงินติดตัวเลย
ง.  คนไม่มีความอิจฉา

วิเคราะห์

ตัวเลือกในข้อนี้ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบทความเลยก็คือ ข้อ ก. กับ ข้อ ง. ข้อที่มีโอกาสจะถูกคือ ข้อ
ข.  คนมีใจโอบอ้อมอารี
ค.  คนไม่มีเงินติดตัวเลย
อย่างไรก็ดี  ข้อความที่ชัดเจนคือ “คนที่ไม่มีใครเกลียดเลย จะต้องเป็นคนที่ไม่มีอัฐติดตัวเลย”  คำว่า “อัฐ” หมายถึงเงิน ข้อนี้จึงถูกมากกว่า
ข้อความที่ว่า “หรือมิฉะนั้น ถ้าพบใคร จะต้องยื่นธนบัตรให้เสียทุกรูปทุกนามไป และมีเรือ แพ ช้าง ม้า วัว ควาย ไว้ให้คนอื่นยืมทั้งโลก ไม่ได้หมายความว่า ผู้ปฏิบัติเป็นคนมีความโอบอ้อมอารีแต่หมายถึง “เป็นคนรวย”
คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ค.

ข้อที่  3.  “อัฐ” ในข้อความนี้ หมายถึงอะไร
ก.  เงิน
ข.  แปด
ค.  คดี
ง.  กระดูก

วิเคราะห์

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ก.

ข้อที่  4.  ข้อความนี้ สรุปได้ว่า ความเกลียดเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด
ก.  เวลา
ข.  อุปนิสัย
ค.  การมีเงิน
ง.  ความอิจฉา

วิเคราะห์

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ง.  จากข้อความที่ว่า “คนที่ไม่มีใครเกลียดเลย จะต้องเป็นคนที่ไม่มีอัฐติดตัวเลย จึงจะไม่มีใครอิจฉา

ข้อที่  5.  ข้อความของโจทย์ จัดอยู่ในประเภทใด
ก.  คำว่ากล่าว
ข.  คำสั่งสอน
ค.  คำชมเชย
ง.  คำปลุกใจ

วิเคราะห์

คำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้คือ ข้อ ข.