ข้อสอบบทความสั้น ชุดที่ 8

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

โจทย์

การที่ไม่มีคนเกลียดนั้น เสียเวลามากนัก โดยมากมักจะเสียเงินด้วย เพราะ คนที่ไม่มีใครเกลียดเลย จะต้องเป็นคนที่ไม่มีอัฐติดตัวเลย จึงจะไม่มีใครอิจฉา หรือมิฉะนั้น ถ้าพบใคร จะต้องยื่นธนบัตรให้เสียทุกรูปทุกนามไป และมีเรือ แพ ช้าง ม้า วัว ควาย ไว้ให้คนอื่นยืมทั้งโลก

ข้อที่  1.  ผู้เขียนต้องการจะเน้นเรื่องใด
ก.  คนเราต้องมีคนเกลียดบ้าง
ข.  คนเราต้องไม่มีคนเกลียดเลย
ค.  การให้ยืมเงิน ทำให้คนเกลียด
ง.  ต้องเป็นคนมีเงิน จึงจะไม่มีคนเกลียด

ข้อที่  2.  คนที่ไม่มีคนเกลียดนั้น จะต้องเป็นคนชนิดใด
ก.  คนขยัน
ข.  คนมีใจโอบอ้อมอารี
ค.  คนไม่มีเงินติดตัวเลย
ง.  คนไม่มีความอิจฉา

ข้อที่  3.  “อัฐ” ในข้อความนี้ หมายถึงอะไร
ก.  เงิน
ข.  แปด
ค.  คดี
ง.  กระดูก

ข้อที่  4.  ข้อความนี้ สรุปได้ว่า ความเกลียดเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด
ก.  เวลา
ข.  อุปนิสัย
ค.  การมีเงิน
ง.  ความอิจฉา

ข้อที่  5.  ข้อความของโจทย์ จัดอยู่ในประเภทใด
ก.  คำว่ากล่าว
ข.  คำสั่งสอน
ค.  คำชมเชย
ง.  คำปลุกใจ

เฉลย

การที่ไม่มีคนเกลียดนั้น เสียเวลามากนัก โดยมากมักจะเสียเงินด้วย เพราะ คนที่ไม่มีใครเกลียดเลย จะต้องเป็นคนที่ไม่มีอัฐติดตัวเลย จึงจะไม่มีใครอิจฉา

หรือมิฉะนั้น ถ้าพบใคร จะต้องยื่นธนบัตรให้เสียทุกรูปทุกนามไป และมีเรือ แพ ช้าง ม้า วัว ควาย ไว้ให้คนอื่นยืมทั้งโลก

ข้อที่  1.  ผู้เขียนต้องการจะเน้นเรื่องใด
ก.  คนเราต้องมีคนเกลียดบ้าง
ข.  คนเราต้องไม่มีคนเกลียดเลย
ค.  การให้ยืมเงิน ทำให้คนเกลียด
ง.  ต้องเป็นคนมีเงิน จึงจะไม่มีคนเกลียด

วิเคราะห์

คำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้คือ ข้อ ก. “คนเราต้องมีคนเกลียดบ้าง” จากข้อความของบทความที่กล่าวว่า “การที่ไม่มีคนเกลียดนั้น เสียเวลามากนัก,  คนที่ไม่มีใครเกลียดเลย

ข้ออื่นๆ ไม่ถูกด้วยเหตุผล ดังนี้

ข.  คนเราต้องไม่มีคนเกลียดเลย
ผิด เพราะ ในบทความเน้นว่า คนเราต้องมีคนเกลียด

ค.  การให้ยืมเงิน ทำให้คนเกลียด
ผิด เพราะ ในบทความกล่าวว่า การให้ยืมเงิน คนจึงไม่เกลียด 

ง.  ต้องเป็นคนมีเงิน จึงจะไม่มีคนเกลียด
ผิด เพราะ ถูกเพียงส่วนเดียว ในบทความมีข้อความว่า “คนที่ไม่มีใครเกลียดเลย จะต้องเป็นคนที่ไม่มีอัฐติดตัวเลย จึงจะไม่มีใครอิจฉา

ข้อที่  2.  คนที่ไม่มีคนเกลียดนั้น จะต้องเป็นคนชนิดใด
ก.  คนขยัน
ข.  คนมีใจโอบอ้อมอารี
ค.  คนไม่มีเงินติดตัวเลย
ง.  คนไม่มีความอิจฉา

วิเคราะห์

ตัวเลือกในข้อนี้ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบทความเลยก็คือ ข้อ ก. กับ ข้อ ง. ข้อที่มีโอกาสจะถูกคือ ข้อ
ข.  คนมีใจโอบอ้อมอารี
ค.  คนไม่มีเงินติดตัวเลย
อย่างไรก็ดี  ข้อความที่ชัดเจนคือ “คนที่ไม่มีใครเกลียดเลย จะต้องเป็นคนที่ไม่มีอัฐติดตัวเลย”  คำว่า “อัฐ” หมายถึงเงิน ข้อนี้จึงถูกมากกว่า
ข้อความที่ว่า “หรือมิฉะนั้น ถ้าพบใคร จะต้องยื่นธนบัตรให้เสียทุกรูปทุกนามไป และมีเรือ แพ ช้าง ม้า วัว ควาย ไว้ให้คนอื่นยืมทั้งโลก ไม่ได้หมายความว่า ผู้ปฏิบัติเป็นคนมีความโอบอ้อมอารีแต่หมายถึง “เป็นคนรวย”
คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ค.

ข้อที่  3.  “อัฐ” ในข้อความนี้ หมายถึงอะไร
ก.  เงิน
ข.  แปด
ค.  คดี
ง.  กระดูก

วิเคราะห์

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ก.

ข้อที่  4.  ข้อความนี้ สรุปได้ว่า ความเกลียดเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด
ก.  เวลา
ข.  อุปนิสัย
ค.  การมีเงิน
ง.  ความอิจฉา

วิเคราะห์

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ง.  จากข้อความที่ว่า “คนที่ไม่มีใครเกลียดเลย จะต้องเป็นคนที่ไม่มีอัฐติดตัวเลย จึงจะไม่มีใครอิจฉา

ข้อที่  5.  ข้อความของโจทย์ จัดอยู่ในประเภทใด
ก.  คำว่ากล่าว
ข.  คำสั่งสอน
ค.  คำชมเชย
ง.  คำปลุกใจ

วิเคราะห์

คำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้คือ ข้อ ข.
ข้อสอบบทความสั้น ชุดที่ 7

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

โจทย์

ธรรมดาผู้มีปัญญาอันพิสดาร แม้จะคิดการสิ่งใดก็ลึกซึ้ง ผู้มีปัญญาน้อยหาหยั่งรู้ตลอดไม่ อุปมาเหมือนพระยาครุฑ แม้จะไปทิศใดก็ย่อมบินโดยอากาศอันสูงสุดสายเมฆ มิได้บินต่ำเหมือนสกุณชาติ ซึ่งมีกำลังน้อย อันผู้มีสติปัญญาน้อยนั้น ก็เหมือนนกทั้งปวงที่มีกำลังอันน้อย มิอาจบินเสมอพระยาครุฑได้

ข้อที่  1.  “พิสดาร”  ในข้อความข้างต้นหมายถึงข้อใด
ก.  แปลก
ข.  ละเอียด
ค.  กว้างขวาง
ง.  มั่นคง

ข้อที่  2.  ผู้เขียนได้เปรียบเทียบผู้มีปัญญากับอะไร
ก.  สกุณา
ข.  พระยาครุฑ
ค.  อากาศ
ง.  เมฆ

ข้อที่  3.  ข้อใดแปลว่า “เมฆ”
ก.  วิหค
ข.  วลาหก
ค.  คัคนานต์
ง.  ทิฆัมพร

ข้อที่  4.  ข้อความของโจทย์เป็นคำประพันธ์ประเภทใด
ก.  ร้อยแก้ว
ข.  ร้อยกรอง
ค.  ร่าย
ง.  ลิลิต

ข้อที่  5.  ข้อความของโจทย์จัดอยู่ในโวหารประเภทใด
ก.  อุปมาโวหาร
ข.  บรรยายโวหาร
ค.  พรรณานาโวหาร
ง.  เทศนาโวหาร

เฉลย

ธรรมดาผู้มีปัญญาอันพิสดาร แม้จะคิดการสิ่งใดก็ลึกซึ้ง ผู้มีปัญญาน้อยหาหยั่งรู้ตลอดไม่

อุปมาเหมือนพระยาครุฑ  แม้จะไปทิศใดก็ย่อมบินโดยอากาศอันสูงสุดสายเมฆ มิได้บินต่ำเหมือนสกุณชาติ ซึ่งมีกำลังน้อย

อันผู้มีสติปัญญาน้อยนั้น ก็เหมือนนกทั้งปวงที่มีกำลังอันน้อย มิอาจบินเสมอพระยาครุฑได้

ข้อที่  1.  “พิสดาร”  ในข้อความข้างต้นหมายถึงข้อใด
ก.  แปลก
ข.  ละเอียด
ค.  กว้างขวาง
ง.  มั่นคง

วิเคราะห์

คำว่า “พิสดาร”  พจนานุกรมเขียนไว้ ดังนี้
พิสดาร  ว. กว้างขวาง, ละเอียดลออ (ใช้แก่เนื้อความ) เช่น ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร มีความพิสดารดังนี้; (ปาก) แปลกพิลึก เช่น เล่นพิสดาร. (ส. วิสฺตาร; ป. วิตฺถาร).

เมื่อดูตัวเลือกจะเห็นว่า ข้อ ก. กับ ข้อ ง. ผิดแน่นอน  เหลือให้เลือกเพียงข้อ ข. ละเอียด กับ ค. กว้างขวาง  ซึ่งความหมายจากพจนานุกรมก็มีทั้ง 2 ความหมาย
แต่เมื่อพิจารณาจากข้อความจะเห็นว่า ผู้เขียนเปรียบเทียบกับการบินของพระยาครุฑ ซึ่ง “ย่อมบินโดยอากาศอันสูงสุดสายเมฆ
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ คือ ข้อ ค.

ข้อที่  2.  ผู้เขียนได้เปรียบเทียบผู้มีปัญญากับอะไร
ก.  สกุณา
ข.  พระยาครุฑ
ค.  อากาศ
ง.  เมฆ

วิเคราะห์

คำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้คือ ข้อ ข.

ข้อที่  3.  ข้อใดแปลว่า “เมฆ”
ก.  วิหค
ข.  วลาหก
ค.  คัคนานต์
ง.  ทิฆัมพร

วิเคราะห์

คำของตัวเลือก พจนานุกรมเขียนไว้ ดังนี้

วิหค, วิหงค์  น. นก. (ป. วิหค, วิหงฺค; ส. วิหค, วิหํค).
วลาหก   น. เมฆ. (ป.).
คัคนานต์  (แบบ) น. ฟ้า. (ป., ส. คคน + อนฺต = สุดฟ้า).
ทิฆัมพร  น. ท้องฟ้า. (ป. ทีฆ + อมฺพร).

คำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้คือ ข้อ ข.

ข้อที่  4.  ข้อความของโจทย์เป็นคำประพันธ์ประเภทใด
ก.  ร้อยแก้ว
ข.  ร้อยกรอง
ค.  ร่าย
ง.  ลิลิต

วิเคราะห์

คำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้คือ ข้อ ก.

ข้อที่  5.  ข้อความของโจทย์จัดอยู่ในโวหารประเภทใด
ก.  อุปมาโวหาร
ข.  บรรยายโวหาร
ค.  พรรณานาโวหาร
ง.  เทศนาโวหาร

วิเคราะห์

คำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้คือ ข้อ ก.